شارژر gp338

شارژر بیسیمهای GP328 و GP338 یکسان است.

ولی تفاوتی در شارژر اصلی و غیراصلی وجود دارد.

از این جهت که شارژر اصلی هر باتری را توسط آی سی حافظه که دارد به یک روش خاص شارز میکند.

ولی شارزر غیراصلی همه باتریها را یک جور شارژ میکند.

برخی باتریها با شارژر اصلی شارژ نمیشوند.برخی باتریها نیز با شارژر غیراصلی خراب میشوند.

بنابراین پیش از خرید اناع شارژر به نوع باتری خود دقت کنید یا با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.