باطری بیسیم موتورولا mt 777

این باتری 1200 وات میباشد.برخی افراد سودجو در بازار اعداد گوناگونی به عنوان وات این باتری ارائه میکنند که درست نمیباشد و باتری این بیسیم تنها با این وات عرضه شده است.

بیسیمهای موتورولا ام تی 777 جزو بیسیمهای غیرمجاز میباشند و پیشنهاد میشود این بیسیمها تهیه نشوند.

زیرا به دلیل ایجاد پارازیت بر روی بیسیمهای ارگانهای دولتی این بیسیمها از نظر سازمان تنظیم مقررات مردود هستند.

باطری بیسیم موتورولا 777 در شرکت امین موج پویا فروخته میشود.

ولی خود این بیسیمها در این شرکت به فروش نمیرسند.

پیشنهاد میشود از واکی تاکی های مجاز شهروندی استفاده شود.