Portfolio Items

کابل ارتباطی

کابل ارتباطی بیسیمهای موتورولا که دلیل قطع شدن صدا در بسیاری از اینگونه دستگاهها نقص در این کابل میباشد. این کابل از لوازم مصرفی برای تعمیر بیسیم موتورولا GP328 و GP338 است.…